Semm fai quest'ann?


locandina


Cünta vísit


Incöö
In tutàl
14
89618


50ma Incuminciaat in grand

Partenza in grant dar carnevaa dar 50sim. Capanon pien da gent e prima cumparsa dar Re Paolo Prim insema a ra Regina Barbara.
Grand sücess dra tumbula, cun ra surpresa di sonadu dra piva da Cuman (gurada ra foto) e da lecass i barbiis cun ra pasta "a r'amatriciana" faia dar Pedru dra Rosanna e dar Flavio.
'Ndem avanti 'nscì sgarbelée!

Pubblico a tombola

Grupppo piva carnevalesco

Partenza alla grande del canevale del 50mo. Capannone traboccante e prima comparsa del Re Paolo Primo assieme alla Regina barbara. Grande successo con la tombola; apparizione a sorpresa del Gruppo Piva di Comano (vedi foto) e pasta all'amatriciana preparata da Pietro e Flavio ....Da leccarsi i baffi.
Avanti così sgarbellai!

 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)